Internet Sanasto

Lue myös: Mikä on internet?

Aakkosnumeerinen merkistö
Alfanumeerinen merkistö. Sisältää sekä kirjaimia että numeroita. Yleensä vain A-Z, a-z ja 0-9 käsitetään alfanumeerisina merkkeinä, mutta joissakin yhteyksissä myös kontrollimerkit tai erikoismerkit käyvät.

Absoluuttinen osoite, absoluuttinen URL, absoluuttinen viittaus
Internet-resurssin viittaussijainnista riippumaton osoite, joka alkaa aina protokollalla. Esim. https://www.internetopas.com/sanasto/.

Active X
Microsoftin vastaus Sunin Java -appletille. Active X-ohjelmia voidaan tehdä esimerkiksi Visual Basicilla, C++:lla. Active X-komponentit voivat sisältää kuvaa, ääntä, pelejä yms. Komponentit määritellään HTML:ssä samaan tapaan kuin Java -appletit.

Administrator
Pääkäyttäjä, jolla on kaikki oikeudet verkkoon ja kansioihin.

ADSL
(Asymmetric Digital Subscriber Line) Laajakaistaliittymän tyyppi, joka mahdollistaa nopean tiedonsiirron palveluntarjoajalta kuluttajalle. Vastaanottonopeus tämän tyyppisellä liittymällä on 4 kertaa nopeampi kuin lähetysnopeus, mikä tekee ADSL:stä hyvän vaihtoehdon kotitalouksille ja pienille yrityksille. Tällä hetkellä vastaanottonopeus voi olla jopa 15Mb/s.

ADSL2+
Uudempi kehitelty versio ADSL:stä. Sisäänpäin pystyy 25Mb/s nopeuteen ja mahdollistaa myös useamman linjan yhdistämisen, näin aina lisäten kapasiteettia.

Agentti
Tietokoneohjelma, joka toimii ihmiskäyttäjän puolesta tietyn profiilin perusteella. Agentti hoitaa Internetissä mm. sähköpostin reititystä ja valvoo verkkoliikennettä.

Aliverkko
(Subnetwork) Aliverkon muodostavat yleensä fyysisesti lähekkäin olevat tietokoneet, joilla on IP-osoitteissa samat kaksi tai kolme ensimmäistä numeroa.

Aloitussivu
Kotisivu (home). Aloitussivu on sivu, joka avautuu ensimmäisenä näkyviin kun selain käynnistetään. Aloitussivun asetuksia voi vaihtaa selaimen valikosta Työkalut / Internet-asetukset.

Analoginen
Äänitaajuuteen perustuva lähetystapa. Sähköinen tiedonsiirto, jossa tietyn taajuiseen kantoaaltoon lisätään signaaleja muuttamalla aallon taajuutta tai amplitudia. Radiolähetykset sekä puhelin- ja modeemiyhteydet käyttävät analogista tiedonsiirtoa.

Ankkuri
(Anchor) Alue hypertekstissä, joka on HTML-koodissa merkitty linkin lähteeksi tai kohteeksi.

Anonyymi FTP
(Anonymous File Transfer Protocol) Tiedonsiirtoprotokolla, joka mahdollistaa käyttäjän kirjautumisen FTP-palvelimelle. Yleensä käyttäjätunnukseksi annetaan sana ”anonymous” ja salasanaksi käyttäjän sähköpostiosoite. Käyttäjä voi hakea tiedostoja palvelimelta ilman käyttäjätunnusta. Tiedonsiirto ei tapahdu kuitenkaan nimettömänä, koska palvelimen ylläpitäjä voi seurata palvelimen käyttäjiä osoitteen avulla.

Anonyymipalvelin
Internetin palvelinkone, joka korvaa mm. sähköpostiviestin lähettäjän nimitiedot numerokoodilla. Mahdollistaa viestien lähettämisen nimettömänä.

Appletti
(Applet) Pienimuotoinen tietokonesovellus, joka on tehty esim. Java-ohjelmointikielellä. App on lyhenne sanasta application eli sovellus. Sovellus voidaan upottaa HTML-koodiin.

Archie
(Internet Archive Listing Service) Internet-verkossa toimiva tietokanta, josta hakupalvelun (Archie) avulla voidaan hakea tiedostoja eri FTP-palvelimilta.

ARPAnet
Internetin edeltäjä. Yhdysvaltain puolustusministeriön käyttöönottama verkko, jossa oli mukana lähinnä korkeakouluja ja tutkimuslaitoksia. Toimi vuosina 1969-90.

ASCII
(American Standard Code for Information Interchange) Merkkistandardi sähköiselle tekstille. Suuri osa tekstistä Internetissä on ASCII-muodossa.

Asiakaskone
(Client) Tietokone, työasema tai pääte, jolla hyödynnetään toista samassa verkossa olevaa konetta kuten palvelinkonetta (server). Asiakaskoneelta muodostetaan yhteys palvelinkoneeseen tiedonsiirron ajaksi.

Asiakasohjelma
(Client program) Asiakkaan Internet-käyttöön käyttämä ohjelma, joka tarvitsee tuekseen palvelinkoneen. Esim. selain tai sähköpostiohjelma.

ASP
(Active Server Pages tai Application Server Provider) Web-sivujen ohjelmointikieli, jonka avulla voidaan käyttää palvelimella olevia sovellusohjelmia.

AT-komennot
Epästandardi modeemien komentokieli, jota lähes kaikki modeemit käyttävät.

ATM
(Asynchronous Transfer Mode) Erittäin nopea tiedonsiirtomuoto, joka on vastaus räjähdysmäisesti kasvaneisiin tietoliikennemääriin. ATM:llä voidaan esimerkiksi siirtää tv-tasoista kuvaa.

Attribuutti
mm. HTML- tai XML-elementtien lisämäärite, jonka tyyppi ja arvot on määritetty dokumenttityyppimäärityksessä eli DTD:ssä.


Backbone
Laajakaistaisten yhteyksien verkko. Internet-operaattoreita ja palveluntarjoajia toisiinsa yhdistävä suurinopeuksinen runkoverkko.

Banneri
(Banner) Pieni Web-sivulla oleva mainos, jossa voi olla mm. animaatiota.

Baud
Vanha termi, jonka on korvaamassa termi bps eli bittiä sekunnissa.

BBS
(Bulletin Board System) Sähköinen ilmoitustaulu. Käyttö edellyttää usein palveluun liittymistä.

Bookmark
Kirjanmerkki. Selaimen suosikkeihin (favorites) merkittävät www-osoitteet, joihin on tarjoitus palata myöhemmin.

BOT
Botti on ohjelma, joka ylläpitää IRC-keskustelukanavaa.

BPS
(Bits per second) Bittiä sekunnissa. Tiedonsiirron nopeuden yksikkö. Yhdessä tavussa on 8 bittiä.

Cello
Vanha WWW-selain. Ei enää yleisessä käytössä.

CERN
(Conseil Européen de la Recherche Nucléaire) Euroopan hiukkasfysiikan laboratorio, ensimmäisen World Wide Web -konferenssin tapahtumapaikka ja WWW-tekniikan syntypaikka. WWW-tekniikan kehitys ja standardisoinnista huolehtii nykyään World Wide Web Organisation (W3O).

CGI
(Common Gateway Interface) Käyttäjälle näkymätön rajapinta WWW-palvelimessa, joka määrittelee tavan, jolla WWW-palvelin kommunikoi sitä laajentavien ohjelmien kanssa. CGI-ohjelmat voivat vastata reaaliajassa esimerkiksi täytettyihin WWW-lomakkeisiin, kuten lehti- tai kirjatilauksiin. Tietyssä (yleensä cgi tai cgi-bin) hakemistossa sijaitseva dokumentti (CGI-ohjelma tai scripti) suoritetaan ennen selaimelle lähettämistä.

Chat
Termillä tarkoitetaan reaaliaikaista keskustelua toisten käyttäjien kanssa. ”Chättäillä” voi esimerkiksi IRC ja WebChat keskustelukanavilla.

Country code domains
Maakohtaiset kaksikirjaimiset päätteet. Esimerkiksi Suomessa .fi-pääte ja Ruotsissa .se-pääte.

CSS
(Cascading Style Sheets) Tyylimäärittelyt määrittelevät kuinka dokumentti esitetään ruudulla ja tulosteissa. Mahdollistavat värien, fonttien, asemoinnin jne. lisäämisen HTML-dokumentteihin. CSS-määritykset voidaan lisätä suoraan dokumenttiin tai ne voidaan määrittää css-tyylitiedostossa.

CWIS
(Campus-Wide Information System) Kampusverkko.


DHTML
(Dynamic HTML) Dynaaminen hypertekstimerkintäkieli. Dynaaminen muotoilukieli, joka mahdollistaa HTML-dokumenttien elävöittämisen käyttämällä erilaisia ohjelmointikieliä esim. JavaScript ja ECMAScript.

Digitaalinen
Binääri- eli kaksilukujärjestelmään perustuva tiedon tallennusmuoto, jossa käsiteltävä tieto on yksinkertaistettu niin pitkälle, että se voidaan ilmaista sarjana ykkösiä ja nollia. Tällaisessa muodossa olevaa tietoa voidaan siirtää jännitteen vaihteluina (virta kulkee = 1, virta ei kulje = 0) ja tallettaa sähkömagneettisina kuvioina esim. levykkeelle. Kaikki tietokoneessa käsiteltävä tieto on pohjimmiltaan digitaalisessa muodossa.

DNS
(Domain Name System/Service) Nimipalvelu, joka yhdistää koneiden nimet (domain) ja IP-osoitteet. Näin ollen käyttäjän ei tarvitse tietää koneen IP-numeroa, vaan pelkkä nimi kuten www.www.internetopas.com riittää. DNS-nimipalvelin (Domain Name Server) pitää kirjaa verkon (Internetin) numeerista IP-osoitteita vastaavista nimistä ja palauttaa asiakkaalle nimeä vastaavan koneiden ymmärtämän IP-osoitteen. Nimipalvelin ohjaa kyselyt tai postit oikeaan osoitteeseen.

DOM
(Document Object Model) Alustasta ja ohjelmointikielestä riippumaton standardin mukainen oliomalliliittymä, jonka kautta ohjelmat ja scriptit voivat käsitellä dynaamisesti sivujen rakennetta, sisältöä ja tyylejä.

Domain
Verkkotunnus, Aluenimi. Internet-sivujen osoitteena oleva nimi tai sähköpostiosoitteiden lopussa näkyvä nimi @-merkin jälkeen. Esim. www.internetopas.com ja internetopas@internetopas.com.

Drag and drop
Vetäminen ja pudottaminen. Graafisessa käyttöliittymässä näytöllä olevan objektin siirto toiseen näytöllä olevaan kohteeseen.

DTD
(Document Type Definition) Dokumenttityyppimääritys. Tekstitiedosto, joka kertoo selaimelle, millä merkkauskielellä (esim. HTML tai XML) dokumentti on kirjoitettu. Tarkoittaa myös versioilmoitusta dokumenttien alussa (Document Type Declaration).

DVD
(Digital Versatile Disc) Elokuville, suurille peleille, musiikille ym. tarkoitettu tallennusformaatti. DVD:lle voidaan tallentaa esim. korkealaatuista videokuvaa kahdesta kahdeksaan tuntiin riippuen DVD:n rakenteesta.


ECMA
(European Computer Manufactures Association) Eurooppalaisten tietokonevalmistajien jäsenyhdistys, jonka vastaa mm. JavaScriptin (ECMAScript) standardoinnista.

Editori
Muokkausohjelma. Tyypillisiä editoreita ovat tekstieditorit esim. Windowsin Muistio ja erilaiset HTML-editorit.

Elementti
(Tag) Tag eli elementti on HTML-dokumentin rakenteellinen osa. Yleisesti elementti koostuu ”alkutagista”, elementin sisällöstä ja ”lopputagista”. Esim

Eudora
Internet-sähköpostiohjelma, joka on tehty harrastajavoimin SLIP/PPP- tai kiinteälle yhteydelle.

Eunet
(European Unix Network) UUCP:n eli Usenetin Euroopan puoleinen osa, jota ylläpitää EurOpen -niminen järjestö.

Eväste, keksi
(Cookie) Eväste on pieni tiedosto, jonka WWW-palvelin lähettää käyttäjän koneelle. Evästeeseen tallentuu tietoja. Kun käyttäjä seuraavan kerran saapuu samalle palvelimelle, voidaan hänet tunnistaa.

Extranet
(Extended intranet) Laajennettu intranet, jonka tiettyihin osioihin on pääsy myös ulkopuolisilla käyttäjillä kuten esim. Yhteistyökumppaneille.


FAQ
(Frequently Asked Questions) Usein toistuvat kysymykset. Tietotekniikka-alalla tyypillinen tapa jakaa tietoa Internetissä yleisimpiä aiheita koskevista kysymyksistä ja tietyn alan perusteista.

Finger
Ohjelma, joka mm. kertoo tietoa käyttäjien käyttäjätunnuksista. Unix-komento, jolla voi selvittää johonkin Unix-palvelimeen samalla hetkellä kirjautuneet käyttäjät tai sen, milloin tietty henkilö on viimeksi ollut kirjautuneena palvelimeen.

Flame
Loukkaava viesti, joko online-palvelun tai sähköpostin välityksellä lähetetty. Flamewar eli liekitys on verkossa käytävä kiihkeä keskustelu, joka syntyy loukkauksen seurauksena.

Flash esitys (animaatio)
Flash-esitykset ovat lähinnä internet-sivuille tarkoitettuja interaktiivisia vektorigrafiikkaan pohjautuvia esityksiä, jotka voivat vektorigrafiikan lisäksi sisältää animaatiota, interaktiivisuutta, ääntä, bittikarttoja. Flash-esitykset ovat mm. perinteisiä www-sivuja, pelejä, bannereita jne.

Flash Player-plugin
Mahdollistaa Flash-esitysten toimimisen selaimissa. kts. Plug-in.

Foorumi
(Forum) Tietylle aihepiirille omistautuvat internet-sivut tai keskustelupalsta, johon käyttäjät voivat lähettää kommenttejaan.

Frame
Kehys, joka jakaa näytön kahteen tai useampaan itsenäiseen osaan, johon voidaan hakea HTML-dokumentti. Kehykset määritetään HTML-dokumentissa.

Free-Net
Edesmennyt koulujen kansallinen tietoverkko. Internetin maksuton sähköposti- ja sisältöpalvelu koululaisille, opettajille ja vanhemmille. Freenet toimi vuosina 1993-2001.

Freeware
Vapaasti käytettävä ja levitettävä tietokoneohjelma, jonka tekijä pidättää itsellään vain tekijänoikeudet.

FTP
(File Transfer Protocol) Protokolla, jota käytetään tiedostojen siirrossa eri järjestelmien (esim. palvelinten ja PC-koneiden) välillä.

Funet
(Finnish University Network) Suomalaisten korkeakoulujen verkko.


GIF
(Graphics Interchange Format) GIF on kuvatiedostojen, yleensä grafiikan, suosittu pakkausmuoto, jossa värien määrä on rajoitettu 256 kappaleeseen. Yleinen WWW:ssä.

Gopher
Internetin julkisten tietokantojen selailu- ja etsintäohjelma.

GPRS
(General Packet Radio Service) Datayhteys GSM-datan tyyliin. Matkapuhelimien GSM-yhteyteen verrattuna GPRS-yhteys nopeuttaa WAPin, verkkoyhteyksien käyttöä ja lyhytsanomien lähettämistä. Myös puheluiden äänenlaatua voidaan parantaa puhelinverkon nopeamman tiedonsiirron vuoksi.

Graafinen käyttöliittymä
Asiointitapa, joka perustuu hiirellä ohjailtavien ikkunoiden, kuvakkeiden ja valikoiden käyttöön, esim. Windows.


Hakkeri
(Hacker) Sana, jolla tarkoitetaan intohimoisesti tietokoneasioita harrastavaa henkilöä. Sekoitetaan usein virheellisesti ”kräkkeriin”.

Hakukone
(Search Engine, Search Robot) Hakupalvelu, hakupalvelin, hakurobotti. Käyttäjä voi etsiä tietoa Internetistä valitsemastaan aiheesta. Tunnettuja hakukoneita ovat mm. AltaVista ja Google. Hakukoneet voivat olla myös sivustokohtaisia tai tiettyyn aiheeseen liittyviä.

HelpDesk
Tukipalvelu Internetin käyttäjille.

Host
Isäntä. Yleisnimitys Internet-verkkoon kytkettylle palvelinkoneelle, jossa tietty verkkopalvelu toimii tai johon käyttäjä on kirjautuneena.

HotJava
Sun Microsystemsin kehittämä kuvauskieli, jolla voidaan luoda uusia ominaisuuksia World Wide Webiin (WWW).

HTML
(Hyper Text Markup Language) Kuvauskieli, jota käytetään WWW-sivujen muotoiluun.

HTML-dokumentti
Pitää sisällään kaiken WWW-sivulla näkyvän tiedon HTML-koodin muodossa.

HTTP
(Hyper Text Transfer Protocol) Tapa, jolla WWW-sivuilla oleva data siirretään palvelinkoneelta selaimille ja yksittäisille käyttäjille.

Hymiö
(Smiley) Tietoverkossa tapahtuvassa keskustelussa käytetty merkkiyhdistelmä, joka kuvaa ihmisten ilmeitä ja tunnetilaa, esim. 🙂 hymyilevät kasvot tai 🙁 surulliset kasvot.

Hyperlinkki, linkki
(Hyperlink, link) Tietojen välillä oleva yhteys.

Hypermedia
Tapa esittää tietoja erillisinä yksikköinä tai solmuina, joita linkit yhdistävät. Tiedot voidaan esittää eri tavoilla kuten tekstinä, grafiikkana, ääninä, videokuvana, animaatioina, kuvina tai suoritettavina ohjelmina.

Hyperteksti
(Hypertext) Kuvaa tietyntyyppistä vuorovaikutteista siirtymistapaa verkossa. Sanoihin tai lauseisiin upotettujen linkkien (URL-osoitteiden) avulla käyttäjä voi valita (esimerkiksi hiiren napsautuksella) tekstin ja saada siihen liittyvät tiedot ja multimedian heti näkyviin.


Idlata
(Idle) Seurata chat- tai IRC-keskustelua tekemättä mitään. Johdettu englanninkielisestä termistä ”idle” olla joutilaana, vetelehtiä

Indeksi
Hakemisto ja/tai järjestetty luettelo, jossa on ilmaistu, mistä jokin tieto tai dokumentti on löydettävissä, kuten asiahakemistossa tai aakkosellisessa hakemistossa.

Indeksitiedosto
Palvelimen asetuksissa määritelty tiedoston nimi kuten index.html ja default.html, jota selain hakee ensimmäiseksi. Jos sitä ei löydy, selain avaa koko hakemistopolun nähtäväksi.

Interaktiivinen
Vuorovaikutteinen. Interaktiivinen palvelin tarkoittaa tietokonetta, johon käyttäjät voivat ottaa suoria pääteyhteyksiä.

Internet (isolla alkukirjaimella)
Kansainvälinen satojen miljoonien käyttäjien verkkojen verkko.

internet (pienellä alkukirjaimella)
Kahden tai useamman verkon yhdistelmä.

Internet Explorer
MSIE, Microsoft Internet Explorer-selain.

Internet Phone
Ohjelma, jolla voidaan välittää puheluita Internet verkon kautta.

Intranet
Organisaation sisäinen TCP/IP -verkko, jossa on yleensä toteutettu Internetille yleisiä palveluja kuten WWW tai sähköposti.

IP
(Internet Protocol) Internet-protokolla, joka määrittää järjestelmien välillä siirrettävän tietoyksikön, joka muodostaa pakettivälityspalvelun perustan.

IP-osoite
(IP Address) Internet-protokollaosoite. Palvelinkoneelle annettava 32-bittinen osoite. IP -osoitteessa on palvelinosa ja verkko-osa.

IRC
Lyhenne sanoista Internet Relay Chat. Ohjelmisto ja protokolla useiden käyttäjien välisiin keskusteluihin.

Irkata
Keskustella IRC-kanavalla ks. myös idlata.

IRL
(In Real Life) Oikeassa elämässä (vastine virtuaaliselle).

ISDN
(Integrated Services Digital Network) Laaja digitaalinen palveluverkko, jossa voidaan välittää samanaikaisesti puhetta, dataa ja videokuvaa pienemmällä kanavamäärällä kuin tavallisesti.

ISP
(Internet Service Provider) Internet-liittymien ja -yhteyksien palveluntarjoaja.

IT
(Information technology) Tietotekniikka.


Java
Oliopohjainen, tulkattava ohjelmointikieli, jolla tehdään mm. WWW-sivulle upotettuja pieniä ohjelmia, appletteja. Javalla tehdyt ohjelmat käännetään tavukoodiksi, joten se on täysin laiteriippumaton, jonka takia sitä käytetään paljon WWW-ohjelmoinnissa. Java voidaan myös tarvittaessa kääntää laitteistokohtaiseksi konekieleksi, jolloin se on huomattavasti nopeampaa.

Javascript
Ohjelmointikieli, jota käytetään WWW-sivujen teossa. Javascript on skriptikieli, jolla voidaan tehdä dynaamisia käyttöliittymiä tai ohjelmoida esimerkiksi lomakkeiden virhetarkistuksia.

JPEG
(Joint Photographic Experts Group) JPEG on suosittu valokuvien pakkaustapa. JPEG -kuvat ovat kaikkien WWW-selaimien tukema kuvatiedostomuoto.


Kaistanleveys
(Bandwidth) Tiedonsiirron nopeuden mitta.

Kermit
Vanhin tiedonsiirtomuoto, jolla käyttäjä voi siirtää tiedostoja koneelta toiselle. Vastaavia, kehittyneempiä tiedonsiirtomuotoja ovat mm. XModem ja Zmodem.

Kiinteä yhteys
Tietokoneen tai lähiverkon suora yhteys Internetiin kiinteällä kaapelilla, ei puhelinverkon välityksellä.

Kirjautuminen
(Login) Loggautua. Kirjautuminen tarkoittaa henkilön tunnistautumista tietyn tietokoneen tai palvelimen käyttäjäksi (ja tiedonsiirtoyhteyden muodostamista palvelimeen). Kirjautumiseen vaaditaan yleensä käyttäjätunnus ja salasana.

Kommentti
(Comment) Kommentit ovat koodin tekijän merkintöjä esim. HTML-koodin seassa. Kommentit selkeyttävät ja selittävät koodia, sekä tekijälle, että mahdollisille ulkopuolisille henkilölle.

Kotisivuautomaatti
Jonkin palveluntarjoajan palvelu, jonka avulla käyttäjä voi tehdä itselleen yksinkertaisen kotisivun ilman HTML-ohjelmointitaitoa.

Kräkkeri
Henkilö, joka yrittää tunkeutua luvatta tietokoneeseen tai tietoverkkoon.

Kuuma alue
(Hot spot) Linkkinä toimiva HTML-dokumentin osa. Tekstit, kuvat tai niiden osat voidaan määritellä kuumiksi alueiksi.

Kuvakartta
(Image map) Kuva, jonka eri osat toimivat hyperlinkkeinä eri sivuille tai sivun osiin.

Kyberavaruus
(Cyberspace) ”Kyberavaruus” viittaa kollektiiviseen tietokoneavusteisen viestinnän maailmaan. Sanaa käytti William Gibson ensimmäisen kerran romaanissaan ”Neuromancer”, jossa muodostettiin yhteys tietokoneen ja ihmisaivojen välille.

Kättely
Tietoliikennetermi, joka kuvaa esim. lähettävän ja vastaanottavan modeemin yhteydenotossa tekemiä tunnistuksia ja asetuksia.

Käyttöliittymä
Toimii ihmisen ja tietokoneen välissä antaen käyttäjälle välineet ohjailla sovellusohjelmia ja käyttöjärjestelmää. kts. Graafinen käyttöliittymä.

Käyttöoikeudet
(Access Privilegies) WWW-sivujen ylläpitäjä voi määrittää sivuilla oleville tiedostoille erilaisia käyttöoikeuksia, esim. tietylle sivulle saatetaan päästää vain tietyistä IP-osoitteista tulevia kävijöitä.


LAN
(Lähiverkko (Local Area Network)) Tavallisesti yhteen rakennukseen tai suppealle alueelle rajoittuva verkko, joka yhdistää tietokoneet keskenään kiinteällä kaapeloinnilla.

Lan Manager
Microsoftin mikroverkko-ohjelmisto.

Lanlink
Puhelinlaitosten TCP/IP -verkko.

Lataaminen, imuroiminen
(Download) Ohjelmien tai muiden tietojen siirtäminen tietokoneesta siihen liitettyyn laitteeseen, tavallisesti palvelintietokoneesta mikrotietokoneeseen.

LDAP
(Lightweight Directory Access Protocol) X.500:n hakuprotokolla. Liittymä (tietokoneyhteys) sellaiseen lähiverkkoon tai palvelimeen, joka on yhteydessä Internetiin.

Liitetiedosto
Sähköpostiviestin mukana lähetettävä erillinen tiedosto.

Lycos
Internetissä toimiva hakukone. kts. hakukone

Lynx
Yksinkertainen Unix-pohjainen WWW-selain, joka ei lataa kuvia.


MAN
(Metropolitan Area Network) MAN-verkko sisältää yhden tai useampia LAN-verkkoja. Ne ovat esim. kaupungin alueella olevien verkkojen muodostamia kokonaisuuksia.

Media
Informaation tallennusväline ja jakelumuoto.

Mikromaksu
Verkkorahalla suoritettava maksu.

MIME
(Multipurpose Internet Mail Extensions) Sähköpostin käytettävyyttä laajentava standardi (RFC 1341-1344), joka mahdollistaa myös muun kuin seitsemän bittisten merkkien siirron (mm. laajempien merkistöjen käytön). MIME -sanoma voi sisältää grafiikkaa, ääntä, faksilähetyksiä jne.

mIRC
Yksi yleisimpiä ohjelmia IRC-keskusteluohjelman käyttöön. Kts. IRC.

Modeemi
(Modem) Käyttäjän tietokoneeseen liitetty laite, jonka avulla digitaalista dataa voi lähettää analogista väylää kuten puhelinlinjaa pitkin.

Mosaic
NCSA:n (National Center for Supercomputing Applications) luoma ensimmäinen selain, joka oli pitkään selainten standardi.

Mozilla
Internet-selain. kts. selain.

MP3
(MPEG-1 Audio Layer III) Musiikin pakkaustekniikka, jolla tiedoston kokoa voidaan pienentää noin kymmenesosaan alkuperäisestä. Pakkaaminen tapahtuu siten, että äänitiedostosta poistetaan ns. kerrannaistaajuudet, joita ihmiskorva ei kuule.

MPEG
(Moving Pictures Expert Group) Videokuvan pakkausmuoto.

Multimedia
Periaatteessa sana tarkoittaa aineistoa, joka koostuu kahdesta tai useammasta viestinnän muodosta kuten tekstistä, grafiikasta, kuvasta ja äänestä siten, ettei niistä yksikään ole määriteltävissä ensisijaiseksi. Käytännössä multimedialla tarkoitetaan jotain, jossa on ainakin kuvaa mukana. Mainoskielessä esim. multimediamikro ei yleensä tarkoita muuta kuin, että laitteessa on mukana CD -ROM -laite ja äänikortti.


NCSA
(National Center for Supercomputer Applications) Yhdysvaltalainen projekti suurkoneiden käyttöön liittyen

NCSA-Telnet
Suosittu mikrojen pääte-emulaattori.

NetBIOS
MS-DOS-mikroissa toimiva ohjelma, joka erottaa verkkoa käyttävät ohjelmat laitteistosta.

Netiketti
Internetin käyttöä koskeva kokoelma ohjeita ja sääntöjä.

Netscape
Netscape Communications Corporationin vuonna 1994 valmistama Internet-selain.

Network
Verkkojärjestelmä, jonka osat on liitetty toisiinsa kaapelilla tai puhelinverkon välityksellä lähi- ja etäyhteyksien sekä tiedonvaihdon (puhe, videokuva, data jne.) mahdollistamiseksi.

Newbie
Aloitteleva Internetin käyttäjä, joka ei osaa lukea esim. FAQ-tiedostoja ilman eri kehoitusta.

Nörtti
Tietokoneen ja internetin kiihkeä käyttäjä, joka on kiinnostunut vaalimaan verkon idealistista puhdasoppisuutta.


Offline
Tila, jolloin käyttäjä ei ole yhteydessä verkkoon.

Online
Reaaliaikainen yhteys verkkoon. Esim. kiinteä Internet-yhteys.

Opera
Kevyt ja nopea norjalainen Internet-selain.

Osoitin
(Pointer) Tietoihin upotettu osoite (URL), joka määrittää toisessa tietueessa tai tiedostossa olevien tietojen sijainnin. Hyperlinkki on osoitin.


P2P
(Peer-to-peer) Yhteystyyppi jossa liikennöidään suoraan kahden IP:n välilllä, ilman keskusserveriä. Sovelluksia ovat mm. erilaiset tiedostonjako-ohjelmat ja VoIP.

Page
Sivu. World Wide Webissä oleva hypermedia-asiakirja.

Paketti
(Packet) Verkossa liikkuvia pilkottuja datan osia kutsutaan paketeiksi.

Pakkaaminen/pakkauksen purku
(Compression/Decompression) Lähes mikä tahansa tiedosto sekä myös useita tiedostoja voidaan pakata yhdeksi käyttämällä esim. WinZip -ohjelmaa. Pakkaamisen myötä tiedoston koko pienenee. Jotta pakattua tiedostoa voi käyttää, pitää se ensin purkaa.

Palomuuri
(Firewall) Erillinen laite tai ohjelmisto, joka estää luvattomien käyttäjien pääsyn verkkoon tai palvelimeen.

Palvelin
(Server) Verkossa oleva tietokone, joka palvelee muita tietokoneita.

Parametri
Lisämääritys. Esim. tietokoneohjelman olennainen muuttuja, jonka arvoja muuttelemalla saadaan aikaan erilaisia vaihtoehtoja.

PDF
(Portable Document Format.) Kansainvälinen tiedostomuoto sähköisten dokumenttien jakamiseen. Tiedostomuoto kattaa kaikkien lähdedokumenttien kaikki kirjasimet, muotoilut, värit ja kuvat riippumatta siitä, minkä sovelluksen avulla ja missä ympäristössä dokumentti on luotu. Tiedostojen lukemiseen tarvitaan Adobe Acrobat Reader -ohjelma, joka on ilmainen.

Pegasus
Internet-sähköpostiohjelma SLIP/PPP- tai kiinteälle yhteydelle.

Perl
Yleiskäyttöinen ohjelmointikieli, joka tähtää tehokkuuteen ja helppokäyttöisyyteen. Perlillä voidaan tehdä mm. verkkoviestintään liittyviä cgi-skriptejä.

PGP
(Pretty Good Privacy) Salakirjoitusohjelma, joka mahdollistaa mm. sähköpostien lähettämisen salattuina.

PHP
PHP on internetsivuilla käytettävä ohjelmointikieli, jolla voidaan tehdä kyselyjä tietokannasta, luoda kuvia, lukea ja kirjoittaa tiedostoja sekä keskustella etäpalvelimien kanssa.

PING
(Packet InterNet Groper) Yhteyksien testaamiseen käytettävä verkkotyökalu.

PkZip
PkZip on tiedostojen pakkaukseen tarkoitettu julkisohjelma mikrotietokoneille. Tällä ohjelmalla pakatut tiedostot puretaan PKUNZIP -ohjelmalla.

Plug-in
Ohjelmaan yleensä alunperin kuulumaton osa, joka tuo erilaisia lisätoimintoja. Yleensä erikseen asennettava. Esimerkkinä selaimelle flash-plugin, joka mahdollistaa flash-animaatioiden katselun.

PNG
(Portable Network Graphics) Patenteista riippumaton kuvaformaatti. Pakkautuva tiedostomuoto web-grafiikoille. Pakkaa kuvadataa paremmin kuin GIF-formaatti.

Polku
(Path) (Path) Polku osoittaa tiedoston sijainnin hakemistorakenteessa. Hakemistonimet erotetaan /-merkillä (esim. Unix, Linux, *BSD) tai -merkillä (Windows).

POP
(Point of Presence) Kaukoliikennekaapelissa sijaitseva kohta, joka yhdistyy paikalliseen puhelinverkkoon tai käyttäjän järjestelmään.

Pop-Up
Pop-Up on uuteen pieneen selainikkunaan avautuva mainostila, joka avautuu automaattisesti varsinaisen kohdesivun latauksen yhteydessä.

POP3
(Post Office Protocol 3) Vanhin sähköpostin lukemiseen tarkoitettu protokolla. Se kopioi viestit palvelimelta koneelle, josta yhteys on otettu. Samalla viestit tuhoutuvat palvelimelta, jollei sähköpostiohjelman asetuksista ole muuta määrätty.

Portaali
Sivusto, johon on koottu mm. hyödyllisiä linkkejä ja uutisia. Portaali tarjoaa usein palveluja kuten verkkokauppauutisia tai sähköpostin.

Portti
Palvelimen käyttämä liittymä ulkomaailmaan. Tietokoneessa voi olla monia palvelinohjelmia, joilla jokaisella on oma numeroitu porttinsa. Tietty palvelin valitaan valitsemalla yhteys sen käyttämään porttiin.

Postituslista
Sähköpostin varassa toimiva keskustelupalvelu.

PPP
(Point to Point Protocol) Internet-puhelinverkkoyhteys, jossa käytetään TCP/IP -protokollaa. Hieman nopeampi kuin SLIP.

Protokolla
Tietoliikenneyhteyskäytäntö, jota käytetään tietokoneiden välisessä tiedonsiirrossa.

Proxy
Palvelimen välimuisti, johon WWW-sivut tallentuvat automaattisesti.

Public Domain
Määrite, joka tarkoittaa sitä, että ohjelma tai muu aineisto on tekijän luvalla vapaasti kopioitavissa.

Pääteyhteys
Merkkipohjainen TELNET-protokollaa käyttävä yhteys tietokoneesta toiseen. Toista tietokonetta voi käyttää verkon yli olematta itse paikanpäällä pääteyhteyden avulla.


Quottaus
Quottauksella tarkoitetaan esim. Netnewsissa tai sähköpostissa siteerausta edeltäviin viesteihin. Quottauksen tarkoituksena on käsiteltävässä aiheessa pysyminen.


Real Time
Reaali- eli tosiaikainen. Viiveetöntä tiedonsiirtoa.

Reititin
Paikallisen lähiverkon Internetiin yhdistävä laite. Löytyy myös Internetin solmukohdista.

RFC
(Request of comments) RFC:t ovat asiakirjoja, jotka kuvaavat erilaisia Internetin käytäntöjä, lähinnä eri protokollia ja standardeja.

Rich Media
WWW-sivulla oleva interaktiivinen multimedia-osa, jonka etenemiseen myös sivuilla kävijällä on mahdollisuus vaikuttaa. Rich Media -elementit on yleensä tehty Flashilla, mutta myös virtaavat videoleikkeet lasketaan kuuluviksi Rich Mediaan.

Robotti
(Robot) ”Robotit” mainitaan tavallisesti WWW:n yhteydessä ohjelmina, jotka ovat erikoistuneet suurten tietomäärien käsittelyyn ja analysointiin. Yleisimmin käytetyt robotit ovat ns. hakukoneita, joilla löydetään nopeasti haluttuja sanoja sisältäviä Internet-sivuja. Tällaisia ovat mm. Google ja Altavista.

RSA
Tiedon salausmenetelmä, joka perustuu julkiseen ja salaiseen avaimeen. Yksi käytetyistä tiedonkryptausmenetelmistä.

Ryhmälähetys
(Multicast) Ryhmälähetys on tehokas tapa monistaa ja jakaa samaa sisältöä IP-verkossa useille vastaanottajille samanaikaisesti ilman erityisiä välityspalvelimia.


Selain
(Browser) Sovellusohjelma, jota käytetään ääni-, kuva- ja tekstitiedostojen katselemiseen verkossa.

SGML
(Standard Generalized Markup Language) SGML on yleinen dokumenttien rakenteen kuvaamisen kieli. Se sisältää välineet kuvata eri dokumenttityyppejä. Esimerkiksi hypertekstidokumentteja varten on HTML.

Shareware
Ohjelma, jota saa ilmaiseksi kopioida ja levittää. Ohjelmaa saa kuitenkin käyttää vain tietyn ajan, jonka jälkeen ohjelman tekijälle täytyy lähettää maksu tai sen käyttö on lopetettava.

Shockwave-plugin
Asiakasselaimeen asennettu Shockwave-plugin mahdollistaa Director-esitysten katselemisen. Shockwave-plugin sisältää myös Flash-pluginin, mikä mahdollsitaa myös Flash-esitysten katselemisen.

Signal
Informaatiota sisältävä lyhytaikainen fyysinen ilmiö, jota käytetään informaation lähettämisessä.

Site, saitti
Yleisesti käytetty nimitys www-sivustolle.

Sivuhistoria
(History) Sivuhistoria-kansioon tallentuu muistiin asetuksissa määritellyn ajan Web-sivustojen osoitteet. Sivuhistorian tarkoituksena on nopeuttaa osoitteen uudelleenkirjoittamista. Tietoturvan vuoksi sivuhistoria-kansio on hyvä tyhjentää tarpeeksi usein.

Skripti. Skriptikieli
(Script, Scripting language) Skriptikielet ovat komentokieliä, joiden avulla esimerkiksi WWW-sivuille saadaan toiminnallisuutta upotettavia erillisohjelmia helpommin. Skriptit voidaan upottaa suoraan HTML-koodiin. Tällaisia kieliä ovat esimerkiksiJavaScript, Perl, PHP ja ASP.

SLIP
(Serial Line IP) Protokolla Internet-palvelujen (TCP/IP -protokollan) käyttämiseksi sarjaliikenneyhteyden esim. modeemin tai RS-232 -yhteyden kautta.

SMTP
(Simple Mail Transfer Protocol) Sähköpostinvälitysstandardi, joka kuuluu osana TCP/IP -perheeseen ja on siis käytössä Internetissä. Tukee periaatteessa vain seitsemän bittisten merkkien siirtoa, joten muu data on koodattava esim. MIME -standardin mukaisesti.

Soittosarja
Soittosarja on modeemikeskus, johon soittaessa vapaana oleva modeemi välittää yhteyden Internetiin. Tämä mahdollistaa yhden numeron käyttämisen, johon kaikki käyttäjät soittavat ottaessaan yhteyden Internetiin.

Solmu
(Node) Verkkoon liitetty laite, kuten esim päätelaite.

Sovellus
(Application) Mikä tahansa suoritettava ohjelma. Sovelluksia voidaan suorittaa selaimessa mm. Java-appletteina ja ActiveX-rajapintaa hyväksikäyttäen.

Spam
(Roskaposti) Roskaposti eli spam on sama, usealle eri ihmiselle lähetetty häiritsevä sähköpostiviesti, useimmiten mainos. Kun viestistä ei ole hyötyä kuin lähettäjälle itselleen, se luetaan roskapostiksi. Lisääntynyt roskaposti saattaa täyttää sähköpostin, jolloin henkiökohtaiset viestit hukkuvat muun postin sekaan.

SSH
(Secure Shell) SSH on menetelmä, jolla verkossa liikkuva tieto salakirjoitetaan. Salakirjoituksen tarkoituksena on estää mahdollisten verkon kuuntelijoiden pääsyä käsiksi lähetettyyn tietoon. SSH myös varmistaa tiedon päätymisen sille osoitettuun järjsestelmään.

SSL
(Secure Socket Layer) Protokolla, jota Netscape käyttää taatakseen verkon käyttäjille siirtotapahtumien turvallisuuden.

Streaming media
Virtaava media. Video- tai audiotiedosto, joka ”virtaa” käyttäjän koneelle. Tiedostoa ladataan yhä samalla kun alkuosa välittyy jo käyttäjälle.

Suhteellinen osoite, Suhteellinen URL, Suhteellinen viittaus
Suhteellinen URL viittaa samaan WWW-palvelimeen kyseisen dokumentin kanssa samassa hakemistossa olevaan tiedostoon. Esimerkiksi HTML-koodissa samassa kansiossa sijaitseva sivu voidaan määrittää seuraavasti ../sivu.html. Suhteellisessa viittauksessa esiintyy kuitenkin ongelmia, esimerkiksi jos dokumentti siirretään toiselle palvelimelle, linkki ei enää toimi.

Surffaus
Internetissä yleensä päämäärätöntä sivulta toiselle vaeltamista kutsutaan surffaukseksi.

Synkroninen tiedonsiirto
Tiedonsiirtoa, jossa jokaista siirrettävää merkkiä ei lähetetä erikseen vaan merkkien siirto tahdistetaan kellosignaalin avulla.

Sähköinen allekirjoitus
Digital signature muodostetaan asiakirjasta ja siihen liitetystä varmisteesta, joka on salakirjoitettu asiakirjan lähettäjän ja vastaanottajan omalla avaimella.

Sähköposti
(E-mail) Internetin käytetyin sovellus WWW:n ohella. Tiedonsiirtoprotokolla, jolla lähetetään informaatiota valittuun osoitteeseen. Ei ole olemassa kahta identtistä sähköpostiosoitetta.

Sähköpostialias
Tavallisen sähköpostiosoiteen rinnalla käytettävä postiosoite joka on muotoa etunimi.sukunimi@loppuosa.fi.

Sähköpostilista
(Mailing list) Lista sähköpostiosoitteista. Listan osoitteille voidaan lähettää samansisältöiset viestit yhteislähetyksenä.


TCP/IP
(Transmission Control Protocol / Internet Protocol) Standardi verkkoprotokolla, jota käytetään Internetissä olevien tietokonejärjestelmien yhdistämiseen.

Tekijänoikeudet
Tekijänoikeuslaki pätee myös Internetissä eli toisen sivun sisällön uudelleenlevittämiseen tarvitaan tekijän kirjallinen lupa. Saatavilla on myös täysin vapaasti kopioitavia tietoja.

Telnet
Verkko-ohjelma, jonka avulla voi käyttää toista verkossa olevaa tietokonetta Internetin kautta. Kirjautumalla sisään toiseen järjestelmään käyttäjät voivat käyttää sellaisia Internetin palveluja, joita heidän omista palvelimistaan ei voi käyttää.

Tiedonsiirto
(Data transfer, file transfer) Tapahtuma jossa dataa siirtyy toiselta koneelta toiselle.

Tiedonsiirtonopeus
(Data transfer rate) Kuinka nopeasti data liikkuu kahden koneen välillä. Ilmoitetaan yleensä kilobitteinä sekunnissa.

Tiedosto
Mikä tahansa Internetissä tai tietokoneella sijaitseva sivu tai dokumentti. Myös esim. Flash animaatio on tiedosto.

Tiedostopalvelin
(File Server) Tietokone, jonka tiedostoja etäkäyttäjät, eli verkossa asioivat asiakkaat, voivat käyttää.

Tietokanta
(Database) Usean käyttäjän käytettävissä oleva tietokokoelma. Tietokannassa on suuri määrä samantyyppisiä tietoja esim. nimiä, puhelinnumeroita ja osoitteita organisoidussa järjestyksessä, joista voidaan suorittaa hakuja esim. php-kielellä.

Tietoturvallisuus
(Security) Valvontajärjestelmät, jotka estävät resurssien luvattoman käytön.

Title
Selaimessa näkyvä WWW-sivun otsikkotieto.

Troijan hevonen, troijalainen
Ohjelma, joka tarkoituksellisesti tekee muuta kuin sen väitetään tekevän, ja joka on tehty ilkivaltaisessa tarkoituksessa. Vrt. virus.

Typo
Kirjoitusvirhe.


Unix
Moniajokäyttöjärjestelmä useille käyttäjille. Unixia käytetään yleisesti työasemien ja etenkin palvelinten isäntäohjelmistona.

Upload
Tiedostojen lataamisen vastakohta. Omalta tietokoneelta lähetetään tiedostoja Internetiin, esim. tiedostoja omille kotisivuille.

URL
(Uniform Resource Locator) Palvelun osoite. Ilmaisee sen palvelinkoneen nimen, jossa palveluun kuuluva tiedosto sijaitsee, tiedoston hakemistopolun sekä tiedoston nimen. Esim. www.opasmedia.com/index.html

Usenet
(USEer NETwork) Internetin uutisryhmät. Varhaisimpia ”ryhmäsähköpostin” muotoja. Uutisryhmiä on nykyisin noin 10000.

Uutislukija
(News reader) Yleisimmät www-selaimet kuten Internet Explorer ja Netscape sisältävät yleensä uutislukijaohjelman. Erillinen uutislukija on ohjelma, jonka avulla käyttäjä voi lukea palvelimella olevia viestejä ja myös lähettää niitä.

Uutisryhmä
(Newsgroup) Uutisryhmä. Tietyn aiheen käsittelemistä varten perustettu keskustelualue Uutisryhmissä.

Uutisryhmät
(NEWS, USENET Newsgroups, Nyyssit) Uutisryhmät, keskusteluryhmät. Internetin palvelu, joka toimii eräänlaisena sähköisenä ilmoitustauluna tai toimittamattomana yleisönosastona, jossa viestit ovat artikkelimaisia.


Validointi
Menetelmä, jolla voidaan tarkistaa onko jokin WWW-sivu W3C-standardien mukainen, eli onko se muodostettu oikein.

Verkkokauppa
(E-commerce) Käyttäjät pystyvät tilaamaan verkkokauppojen tuotteita Internetin kautta suoraan kotiin. Palvelun käyttäminen edellyttää lähes aina rekisteröitymistä. Luottokorttien avulla tilaaminen onnistuu helposti myös toiselta puolelta maapalloa. Tunnettuja verkkokauppoja ovat mm. Amazon (www.amazon.com) sekä CDON (www.cdon.com).

Verkkoliiketoiminta
(E-Business) Yritys keskittää liiketoimintansa pelkästään Internetiin.

Verkkoraha
(E-cash) Rahaa joka liikkuu vain verkossa ilman että sitä koskaan koskettaisi.

Verkkosovitin
Adapteri. Laite, jolla tietokone saadaan liitettyä tietoliikenneverkkoon.

Vieraskirja
(Guestbook) Sivu, johon käyttäjä voi kirjoittaa mielipiteitä ja kommentteja sivuston ylläpitäjälle tai muille vierailijoille.

Virtuaali-identiteetti
Internetiä käyttävän itse luoma kuvitteellinen persoonallisuus, jota käyttäjä esittää esim. IRC:ssä.

Virtuaalinen, virtuaalitodellisuus
(Virtual) Digitaalinen ”eläminen”, usein myös Internetissä sijaitseva keinotodellisuus.

Virus
Pieni ohjelma, joka leviää useimmiten sähköpostin, levykkeiden tai CD -ROM -levyjen välityksellä. Suunniteltu ilkivaltaisessa tarkoituksessa.

Visual Basic
Ohjelma, jolla voidaan tehdä omia ohjelmia käyttäen Visual Basic -ohjelmointikieltä.

VoIP
(Voice over IP) VoIP:lla eli IP-puheella voidaan siirtää ääntä ja videokuvaa reaaliaikaisesti internetin välityksellä. Puhe ja videokuva muutetaan digitaaliseen muotoon ja siirretään paketteina internetin yli. IP-puheluita voidaan soittaa myös lankaverkkoon ja matkapuhelimiin, joilloin puhelun täytyy kulkea yhdyskäytävän kautta.

VPN
(Virtual Private Network) Virtuaalinen erillisverkko.

VRML
(Virtual Reality Modeling Language) Kuvauskieli, jota käytetään niiden WWW-sivujen kuvaamiseen, joilla on kolmiulotteista grafiikkaa ja joilla voi liikkua kolmiulotteisessa tilassa vuorovaikutteisesti.

Välimuisti
(Cache) Tarkoitettu väliaikaiseen tallennukseen, jolloin se nopeuttaa tiedon kulkua. Cache voi olla asiakasohjelman tai palvelimen hallitsemaa. Cachen avulla tarvittava tieto voidaaan hakea nopeammin välimuistista hitaampien vaihtoehtojen sijaan.


W3C
(World Wide Web Consortium) Yhteisö, joka ylläpitää WWW-standardeja.

WAN
(Wide Area Network) Tietoliikenneverkko, joka muodostuu kun usealla paikkakunnalla toimivat verkot kytketään toisiinsa tavallisesti reitittimien välityksellä.

WAP
(Wireless Application Protocol) Matkapuhelimia varten suunniteltu protokolla, joka on muotoiltu Internetin protokollien pohjalta varsinkin pieniä kannettavia laitteita varten.

WAV
(Waveform Audio) Pakkaamattomien äänitiedostojen tunniste.

Weblog
Nettipäiväkirja, jota voidaan ylläpitää esim. käyttäjän kotisivuilla, jolloin kuka tahansa voi käydä sitä lukemassa. Lyhennetään usein muotoon ”blog”.

Webmail
Sähköposti, joka luetaan selaimella, ei sähköpostiohjelmalla.

Webmaster
WWW-palvelimen ylläpitäjä.

Wideband
Laajakaistainen. Kapasiteetiltaan keskisuuri tietoliikenneväylä tai tietoliikenneyhteys. Nopeus on tavallisesti välillä 64 kbps (kilobittiä sekunnissa) ja 1544 Mbps (megabittiä sekunnissa).

WinZip
Pakkausohjelma, joka tekee tiedostosta kopion pienentäen sen kokoa maksimissaan noin puoleen alkuperäisestä.

WWW
(World Wide Web) Internetissä oleva järjestelmä, jolla kaikkialla maailmassa olevat multimedia-asiakirjat yhdistetään hypertekstilinkeillä. Tämän ansiosta asiakirjojen tietoihin pääsee helposti riippumatta siitä missä ne fyysisesti sijaitsevat.

WYSIWYG
(What You See Is What You Get) WWW-sivujen teossa käytettävä ohjelma, joka näyttää sivun valmiissa muodossaan jo sitä tehtäessä. Käyttäjän ei tarvitse välttämättä osata yhtään HTML-kieltä. Esimerkkejä WYSIWYG-ohjelmista ovat mm. Frontpage ja Dreamweaver.


XHTML
(Extensible Hypertext Markup Language) HTML-kielen seuraaja, joka on rakennettu XML-kielen varaan.

XML
(Extensible Markup Language) XML on metakieli, jolla määritellään rakenteellisia merkkauskieliä. XML:llä luodaan verkkojulkaisun rakenteen kuvailuun tarkoitettuja kieliä, esim. HTML -kieli. Ei siis ole olemassa ”XML -dokumenttia”, jokainen XML -dokumentti on kirjoitettu aina jollain XML: n avulla määritellyllä kielellä.


Yhdyskäytävä
(Gateway) Prokollien muunnin. Sovelluskohtainen solmu, joka yhdistää kaksi toisiinsa sopimatonta järjestelmää.


Zip
Pakatun tiedoston tunniste. PkZip- tai WinZip -ohjelmalla tehty kopio, joka on pienempi kuin alkuperäinen tiedosto.


Ät-merkki, miukumauku, @
Sähköpostiosoitteissa käytettävä merkki (@), joka erottaa käyttäjän ja palvelimen nimet toisistaan. Esim. matti.meikalainen@palvelimennimi.fi.