Tilastojen käyttötaito verkon avulla

Tilastokeskuksen uusi koulutuspalvelu, Verkkokoulu, on valmistunut asiakkaiden käyttöön. Verkkokoulu tarjoaa maksutta verkon kautta kaikkiaan yhdeksän opintokokonaisuutta tilastoalan eri aiheista. Virsta-projektissa on puolestaan viety tilastotaitoa ammattikorkeakouluihin.

Tilastojen lukutaidosta hyötyä kaikille

Verkkokoulu sisältää monipuolista tilastoalan tietoa: tilastolliset peruskäsitteet tulevat tutuksi ja samalla selvitetään tilastollisen tutkimuksen taustoja sekä tilastoaineistojen käyttömahdollisuuksia. Verkkokoulussa voi opiskella tilastollisen ajattelun perusteita, tilastojen luku- ja käyttötaitoa, tilastografiikkaa sekä tilastotiedon esittämistä kartalla. Lisäksi voi opiskella väestötiedettä, kansantalouden tilinpitoa ja tutustua työmarkkinatilastoihin sekä indekseihin. Verkkokoulussa saa myös ohjeita ja vinkkejä tilastotiedon hakuun.

Verkkokoulun kohderyhmänä ovat Tilastokeskuksen internet-sivujen käyttäjät. Verkkokoulun opiskelumateriaali sopii käytettäväksi oppilaitoksissa esimerkiksi matemaattisten ja yhteiskuntatieteellisten aineiden tukimateriaalina. Opiskelumateriaali ei edellytä aiempaa tilastollista osaamista, joten se sopii myös yleissivistystä etsiville aikuisopiskelijoille. Itseopiskeluun tarkoitettu materiaali sisältää harjoituksia sekä esimerkkejä todellisista tilastoaineistoista. Verkkokoulussa on myös käsiteluettelo sekä linkkejä muuhun tilastoalan materiaaliin.

Verkkokoulun internet-sivut ovat osoitteessa www.tilastokeskus.fi/verkkokoulu

Yhteistyötä oppilaitosten kanssa

Virsta - tilastot ammattikorkeakoulujen käyttöön - projektissa Tilastokeskus ja Helsingin kaupungin tietokeskus ovat tarjonneet Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian opetus-, suunnittelu- ja hallinto- sekä tietopalveluhenkilöstön käyttöön tilastoihin liittyvää täydennyskoulutusta. Projektissa on tuotettu verkko-oppimateriaalit tilastotiedon hausta ja keruusta sekä koulutettu Stadian henkilökuntaa tilastojen ja tilastotiedon käyttäjiksi. Euroopan sosiaalirahasto -rahoitteista hanketta koordinoi Tilastokeskus.

Virstassa tuotettu Löydä tilastot -verkko-oppimateriaali opastaa tilastollisen tiedon hakuun. Palveluun on koottu erityisesti Internetistä löytyviä tilastollisen tiedon lähteitä, niin suomalaisia kuin kansainvälisiä. Osa tiedonlähteistä on valittu juuri ammattikorkeakoulun opettajia kiinnostavista teemoista. Verkkopalvelussa on myös laaja Helsinkiä käsittelevän tilastollisen tiedon osuus. Löydä tilastot -verkko-oppimateriaali on maksutta käytössä Tilastokeskuksen internet-sivuilla osoitteessa www.stat.fi/virsta/thaku

Lähde: Tilastokeskus

...Lisää tutkimustuloksia