Henkilöstön tietotekniikan käyttö

Keväällä 2001 tehdyssä yrityskyselyssä tutkittiin mm. tietokoneen käyttöä tietokonetta työssään käyttävien henkilöiden lukumäärän perusteella. Tutkittujen toimialojen yli 5 henkilöä työllistävien yritysten yhteenlasketusta työvoimasta 60 prosenttia käyttää tietokonetta.

Selvästi eniten tietokoneenkäyttäjiä oli yrityspalvelujen toimialaryhmässä, jossa enemmän kuin neljä viidestä työntekijästä käytti tietokonetta työssään. Myös kaupan alalla käyttäjien määrä oli varsin suuri, 71 prosenttia henkilöstöstä. Selvästi harvimmin tietokonetta käytettiin rakennusalalla, jonka henkilöstöstä vain 29 prosenttia käytti tietokonetta työssään. Erot ovat tietysti luonnollisia ja johtuvat varmasti suurimmalta osin yritysten työn sisällön eroavaisuuksista.

Suuruusluokittain tarkasteltuna tietokonetta käyttävien osuus henkilöstöstä ei juurikaan vaihtele. Ainoastaan suurimmassa tarkastellussa kokoluokassa yli 100 hengen yrityksissä on tietokoneen käyttäjiä hiukan suurempi osuus kuin muissa kokoluokissa.

Syksyllä 1997 kaksi kolmesta palkansaajasta sanoi työskentelevänsä tietokonetta käyttäen. Eurooppalaisessa vertailussa vain Hollanti menee edelle palkansaajien tietotekniikan käytössä. Suomalaiset naiset käyttävät työpaikoilla tietotekniikkaa hieman yleisemmin kuin miehet. Faksia käytti työssä vuonna 1997 joka toinen palkansaaja ja sähköpostia reilusti yli kolmannes. Matkapuhelinta käytti kaksi viidestä. Ainoastaan matkapuhelin oli vuoden 1997 tutkimuksessa selvästi enemmän miesten käyttämä työväline: palkansaajista 57 prosenttia miehistä ja vain 20 prosenttia naisista käytti työssään matkapuhelinta.

Lähde: Tilastokeskus

...Lisää tutkimustuloksia